Broj dozvole: 269/2008-1
Pun naziv emitera:

Ustanova za kulturu, informisanje i obrazovanje, Kulturno-informativni centar Kisač

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Kisač

Matični broj: 08171297
PIB: 101635695
Adresa: Slovačka br. 22
Mesto: Kisač
Telefon: 021/827-642
Faks: 021/827-642
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Ana Hrćan-Leskovac
Glavni i odgovorni urednik: Ana Hrćan-Leskovac
Vlasnička struktura:
1. Grad Novi Sad - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 247 - Kisač, frekvencija 103,8 MHz