Broj dozvole: 289/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge M O.D.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Fokus plus

Matični broj: 17361295
PIB: 102917697
Adresa: Hercegovačka 13
Mesto: Vranje
Telefon: 017/420-861
064/3222-994
Faks: 017/420-681
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragan Mladenović
Glavni i odgovorni urednik: Dragan Mladenović
Vlasnička struktura:
1. Jelena Mladenović, Vranje
2. Dragan Mladenović, Vranje
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 54/Pljačkovica, frekvencija 101,7 MHz