Broj dozvole: 299/2008-2
Pun naziv emitera:

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Context D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Puls Grocka

Matični broj: 07818831
PIB: 101390901
Adresa: Hajduk Veljka 16B
Mesto: Beograd
Telefon: 011/8501-033
Faks: 011/8501-033
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Marko Stojanović
Glavni i odgovorni urednik: Mića Živojinović
Vlasnička struktura:
1. AMS "Invest-turist" d.o.o., Beograd - 60%
2. Marko Stojanović, Grocka - 40%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 91/Grocka, frekvencija 88,7 MHz