Broj dozvole: 300/2008-2
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće za informisanje Radio Lazarevac sa potpunom odgovornošću

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Lazarevac

Matični broj: 17061259
PIB: 102196313
Adresa: Karađorđeva br. 20
Mesto: Lazarevac
Telefon: 011/8123-370; 011/8121-791
Faks: 011/8123-370
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: v.d. Gordana Popović
Glavni i odgovorni urednik: Ivanka Ivanović
Vlasnička struktura:
1. Opština Lazarevac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 092 - Lazarevac, frekvencija 89,3 MHz