Broj dozvole: 450/2010-1
Pun naziv emitera:

Privredno društvo Ritam d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Ritam

Matični broj: 17292269
PIB: 100404604
Adresa: Gramađe 12a
Mesto: Vranjska banja
Telefon: 017/546-449
017/404-052
Faks: 017/404-052
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Božidar Aleksić
Glavni i odgovorni urednik: Božidar Aleksić
Vlasnička struktura:
1. Božidar Aleksić - 100%
Rok važenja dozvole:

od 11.01.2010.godine do 11.01.2018.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 33 - Vranje-Pljačkovica kanal 25