Broj dozvole: 301/2008-2
Pun naziv emitera:

Radiodifuzno preduzeće Radio Obrenovac d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Obrenovac

Matični broj: 20213116
PIB: 104690080
Adresa: Kralja Aleksandra I br. 63
Mesto: Obrenovac
Telefon: 011/8723-690
Faks: 011/8723-690
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Valentina Pešović
Glavni i odgovorni urednik: Verica Nikolić
Vlasnička struktura:
1. Agencija za privatizaciju - 70%
2. Akcijski fond a.d., Beograd - 30%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 095 - Obrenovac, frekvencija 88,1 MHz