Broj dozvole: 303/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za informisanje i marketing Studio Mag D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Mag

Matični broj: 06927289
PIB: 101933436
Adresa: Belopoljska 35v
Mesto: Obrenovac
Telefon: 011/655-69-77
011/655-69-78
Faks: 011/655-69-79
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvmag.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Miroslav Paunović
Glavni i odgovorni urednik: Miroslav Paunović
Vlasnička struktura:
1. Mirosalv Paunović, Obrenovac -100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 097 - Obrenovac-Stari vis, frekvencija 102,9 MHz