Broj dozvole: 308/2008
Pun naziv emitera:

D.O.O. za promet i usluge 96

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio 96

Matični broj: 17030418
PIB: 101114024
Adresa: Pigova 4/78
Mesto: Čačak
Telefon: 032/349-696
Faks: 032/226-366
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragan Milutinović
Glavni i odgovorni urednik: Dragan Milutinović
Vlasnička struktura:
1. Dragan Milutinović - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 103 - Čačak, frekvencija 97,8 MHz