Broj dozvole: 321/2008-3
Pun naziv emitera:

Radiodifuzno društvo RSG Media Group D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Stari grad

Matični broj: 20272325
PIB: 104924197
Adresa: 19 oktobar 267/1
Mesto: Kragujevac
Telefon: 034/501-666
Faks: 034/501-999, 450-044
Email adresa:
Sajt: http://www.radiorsg.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Branko Savić
Glavni i odgovorni urednik: Branko Savić
Vlasnička struktura:
1. Milan Urošević, Kragujevac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 126/Kragujevac, frekvencija 104,3 MHz