Broj dozvole: 326/2008-1
Pun naziv emitera:

Društvo sa ograničenom odgovornošću radio i televizijske delatnosti Mlava-medija

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Mlava

Matični broj: 06860583
PIB: 101585467
Adresa: Bate Bulića bb
Mesto: Petrovac na Mlavi
Telefon: 012/332-899
Faks: 012/334-629
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Branislav Petrović
Glavni i odgovorni urednik: Branislav Petrović
Vlasnička struktura:
1. Radiša Todorović - 50%
2. Branislav Petrović - 50%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 138 - Petrovac(Mlava), frekvencija 92,00 MHz