Broj dozvole: 331/2008-1
Pun naziv emitera:

Privredno društvo Boom 93 D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Boom 93

Matični broj: 17037218
PIB: 100437196
Adresa: Sinđelićeva 24
Mesto: Požarevac
Telefon: 012/531-155
012/531-166
Faks: 012/531-166
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Milorad Tadić
Glavni i odgovorni urednik: Milorad Tadić
Vlasnička struktura:
1. Milorad Tadić, Požarevac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 143 - Požarevac-Čačalica, frekvencija 93,4 MHz