Broj dozvole: 335/2008-1
Pun naziv emitera:

Uslužno trgovinsko preduzeće Siti D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Čičica

Matični broj: 17278614
PIB: 101475560
Adresa: Dimitrija Katića bb
Mesto: Svilajnac
Telefon: 035/314-352
035/312-346
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Aleksandar Samardžić
Glavni i odgovorni urednik: Igor Nikolić
Vlasnička struktura:
1. Aleksandar Samardžić, Svilajnac - 50%
2. Igor Nikolić, Svilajnac - 50%
Rok važenja dozvole:

od 23.12.2008.godine do 23.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 152 - Svilajnac, frekvencija 89,1 MHz