Broj dozvole: 336/2008-2
Pun naziv emitera:

Radio televizisjka ustanova Resava-Svitel D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Resava

Matični broj: 17028006
PIB: 101471095
Adresa: Vračarska 2
Mesto: Svilajnac
Telefon: 035/312-360
035/312-651
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Miroslav Starinac
Glavni i odgovorni urednik: Milovan Momirović
Vlasnička struktura:
1. Miroslav Starinac, Svilajnac - 50%
2, Milovan Momirović, Svilajnac - 50%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 153 - Svilajnac, frekvencija 92,9 MHz