Broj dozvole: 341/2008-1
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće Radio televizija Vrnjačka banja

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Vrnjačka banja

Matični broj: 17019864
PIB: 100918970
Adresa: Vojvođanska bb
Mesto: Vrnjačka Banja
Telefon: 036/617-617
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Snežana Milićević
Glavni i odgovorni urednik: Snežana Milićević
Vlasnička struktura:
1. Skupština opštine Vrnjačka banja - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 161 - Vrnjačka banja, frekvencija 90,5 MHz