Broj dozvole: 348/2008
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radiodifuziju i marketing Radio San D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio San

Matični broj: 20121947
PIB: 104230896
Adresa: Mihaila Pupina 1
Mesto: Užice
Telefon: 031/500-450
031/517-350
031/525-350
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radiosan.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Ilija Petronijević
Glavni i odgovorni urednik: Ilija Petronijević
Vlasnička struktura:
1. Ilija Petronijević - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 183 - Sevojno, frekvencija 107,0 MHz