Broj dozvole: 354/2008
Pun naziv emitera:

Preduzeće za prouvodnju, promet i usluge Lotel D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Lotel

Matični broj: 06445110
PIB: 101194970
Adresa: Maksima Gorkog 2
Mesto: Loznica
Telefon: 015/873-118
015/882-227
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragan Mandić
Glavni i odgovorni urednik: Dragan Mandić
Vlasnička struktura:
1. Dragan Mandić - 50%
2. Milan Topalović - 50%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 197 - Gučevo, frekvencija 107,4 MHz