Broj dozvole: 356/2008-3
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće radio televizija Šabac

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Šabac

Matični broj: 20198397
PIB: 104616653
Adresa: Kneza Lazara br.1
Mesto: Šabac
Telefon: 015/353-242
Faks: 015/353-268
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Nataša Anđić
Glavni i odgovorni urednik: Nataša Anđić
Vlasnička struktura:
1. Opština Šabac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 205 - Šabac, frekvencija 103,7 MHz