Broj dozvole: 27/2006-4
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radiodifuznu delatnost i pružanje usluga TDI radio televizija d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TDI radio

Matični broj: 17128388
PIB: 102381838
Adresa: Alekse Nenadovića 19-21
Mesto: Beograd
Telefon: 011/404-9800
Faks: 011/308-9007
Email adresa:
Sajt: http://www.tdiradio.com
Odgovorno lice za zastupanje: Ružica Krdžić
Glavni i odgovorni urednik: Dušica Stevanović
Vlasnička struktura:
1. Miloš Krdžić, Beograd - 100%
Rok važenja dozvole:

od 20.11.2006. godine do 20.11.2022. godine.

Zona pokrivanja:Region Grada Beograda
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Br 011 - Beograd-Ušće, frekvencija 91,80 MHz