Broj dozvole: 382/2008-2
Pun naziv emitera:

Društvo sa ograničenom odgovornošću Informativno Propagandni centar Kula

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Kulska komuna

Matični broj: 08138117
PIB: 100262895
Adresa: Maksima Gorkog 1
Mesto: Kula
Telefon: 025/722-908
025/722-948
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radiokula.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Đorđo Bojanić
Glavni i odgovorni urednik: Đuro Papuga
Vlasnička struktura:
1. Đorđo Bojanić - 1,52%
2. Slavica Golubović - 0,72%
3. Ksenija Mijačić - 1,76%
4. Vlastimir Krvavac - 2,08%
5. Vukan Dubljević - 0,96%
6. LJubomir Dudaš - 1,76%
7.Đuro Papuča - 0,96%
8. Milanka Popović - 0,64%
9. Deže Sekelaš - 2,00%
10. Danica Rankov - 2,14%
11. Privatizacioni registar - 15%
12. Akcijski fond RS - 70,40%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 248 - Kula, frekvencija 89,2 MHz