Broj dozvole: 387/2008
Pun naziv emitera:

RTV Signal-NS D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Signal

Matični broj: 08608571
PIB: 101657682
Adresa: Bulevar oslobođenja 88/II
Mesto: Novi Sad
Telefon: 021/450-555
021/453-121
021/4724-900
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radiosignal.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Miodrag Vučinić
Glavni i odgovorni urednik: Miodrag Vučinić
Vlasnička struktura:
1. Miodrag Vučinić - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 253 - Novi Sad, frekvencija 98,8 MHz