Broj dozvole: 30/2006-2
Pun naziv emitera:

Radio Novosti D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Novosti

Matični broj: 20140135
PIB: 104284291
Adresa: Trg Nikole Pašića 7
Mesto: Beograd
Telefon: 011/3398-204
011/3398-187
011/3398-041
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radionovosti.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Nemanja Minov
Glavni i odgovorni urednik: Nemanja Minov
Vlasnička struktura:
1. NID kompanija „Novosti“ a.d. Beograd – 5%
2. Vladan Samadžić, Beograd 23,75%
3. Andrija Dobrijević, Beograd - 23,75%
4. Milan Đorđević, Beograd - 23,75%
5. Ratomir Krasić, Beograd - 23,75%
Rok važenja dozvole:

od 20.11.2006. godine do 20.11.2022. godine.

Zona pokrivanja:Region Grada Beograda
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
B3/Beograd-Trg Nikole Pašića, frekvencija 104,70 MHz.