Broj dozvole: 391/2008-7
Pun naziv emitera:

Radio 5 D.O.O. za radiodifuznu delatnost

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TDI RADIO107,5MHZ

Matični broj: 08656754
PIB: 100726678
Adresa: Bulevar Oslobođenja 81
Mesto: Novi Sad
Telefon: 021/523-952
Faks: 021/523-952
Email adresa:
Sajt: http://www.radio5.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Jadranka Dujić
Glavni i odgovorni urednik: Maja Ćirić
Vlasnička struktura:
1. Nataša Đedović - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 257 - Novi Sad, frekvencija 107,5 MHz