Broj dozvole: 395/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za emitovanje i realizaciju RTV programa Zoana Pres D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Fortuna

Matični broj: 08779635
PIB: 102673731
Adresa: Kralja Petra I 18/I
Mesto: Sombor
Telefon: 025/412-454
025/413-980
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Zorica Dučić
Glavni i odgovorni urednik: Zorica Dučić
Vlasnička struktura:
1. Zorica Dučić - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 263 - Sombor, frekvencija 106,6 MHz