Broj dozvole: 402/2008-2
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće Radio Subotica, Szabadkai radio Kozvallalat T.F.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Subotica

Matični broj: 08009309
PIB: 100958540
Adresa: Park Rajhl Ferenca 1-8
Mesto: Subotica
Telefon: 024/552-200
024/654-100
Faks: 024/551-902
Email adresa:
Sajt: http://www.radiosubotica.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: LJubiša Stepanović
Glavni i odgovorni urednik: v.d. Tatjana Milošević, v.d. Erne Nemet, v.d. Ivana Petrekanić Sič
Vlasnička struktura:
1. Skupština opštine Subotica - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 272 - Subotica, frekvencija 104,4 MHz