Broj dozvole: 407/2009-1
Pun naziv emitera:

Društvo sa ograničenom odgovornošću radio i televizijske delatnosti Mlava-medija

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Mlava

Matični broj: 06860583
PIB: 101585467
Adresa: Bate Bulića bb
Mesto: Petrovac na Mlavi
Telefon: 012/332-899
Faks: 012/334-629
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Branislav Petrović
Glavni i odgovorni urednik: Branislav Petrović
Vlasnička struktura:
1. Radiša Todorović - 50%
2. Branislav Petrović - 50%
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009.godine do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 41 - Golubac, kanal 36