Broj dozvole: 410/2009-1
Pun naziv emitera:

Radio-difuzno preduzeće RTV Dević plus D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Dević

Matični broj: 20179350
PIB: 104554715
Adresa: Ive Bajazita 2
Mesto: Smederevska Palanka
Telefon: 026/340-990
026/319-990
Faks: 026/319-990
Email adresa:
Sajt: http://www.devic.tv
Odgovorno lice za zastupanje: Petar Dević
Glavni i odgovorni urednik: Petar Dević
Vlasnička struktura:
1. Jelena Dević-Radojković - 40%
2. Petar Dević - 60%
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009.godine do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 96 - Velika Plana-Vrbica, kanal 53