Broj dozvole: 411/2009-2
Pun naziv emitera:

Lotel plus D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Lotel plus

Matični broj: 20430052
PIB: 105652487
Adresa: Maksima Gorkog 2
Mesto: Loznica
Telefon: 015/873-118

Faks: 015/882-227
Email adresa:
Sajt: http://www.lotel.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Žarko Mandić
Glavni i odgovorni urednik: Dragan Mandić
Vlasnička struktura:
1. Dragan Mandić - 100%
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009. do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 113 - Loznica, kanal 63