Broj dozvole: 412/2009-1
Pun naziv emitera:

Društvo ljubitelja rumunske muzike i kulture

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Victoria

Matični broj: 08859418
PIB: 104435093
Adresa: Patrijarha Rajačića 22
Mesto: Vršac
Telefon: 013/820-683
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Juan Tudoran
Glavni i odgovorni urednik: Juan Tudoran
Vlasnička struktura:
1. Juan Tudoran
2. Mirjana Tudoran
3. Oktavijan Tudoran
4. Kristina Ušurel
5. Danijel Gajta
6. Marko Adžić
7. LJubica Đurasović
8. Saša Subotić
9.Željko Petrović
10. Žarko Sokolovac
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009.godine do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 132 - Vršac-breg, kanal 65