Broj dozvole: 417/2009
Pun naziv emitera:

Radio televizija Kuršum D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Kuršumlija

Matični broj: 17620525
PIB: 103668420
Adresa: Palih boraca 79
Mesto: Kuršumlija
Telefon: 027/381-301
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Čedomir Savić
Glavni i odgovorni urednik: Slavko Savić
Vlasnička struktura:
1. Čedomir Savić, Kuršumlija - 100%
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009.godine do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 18 - Kuršumlija-Samokovo, frekvancija 102,6 MHz