Broj dozvole: 418/2009
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće Radio Medveđa

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Medveđa

Matični broj: 17363751
PIB: 101464410
Adresa: Jablanička 63
Mesto: Medveđa
Telefon: 016/891-900
016/891-867
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Radovan Radenkoović
Glavni i odgovorni urednik: Radovan Radenkoović
Vlasnička struktura:
1. Skupština opštine Medveđa - 100%
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009.godine do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 26 - Medveđa-Đorovica, frekvencija 96,5 MHz