Broj dozvole: 440/2009
Pun naziv emitera:

Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Nova Jasenica

Matični broj: 20146265
PIB: 104334136
Adresa: I srpskog ustanka 28/30
Mesto: Smederevska Palanka
Telefon: 026/319-655
026/319-656
026/361-059
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragica Cvetković
Glavni i odgovorni urednik: Vladimir Đurđević
Vlasnička struktura:
1. Dragica Cvetković - 100%
Rok važenja dozvole:

od 21.09.2009.godine do 21.09.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 146 - Smederevska Palanka frekvencija 87,9 MHz