Broj dozvole: 476/2011
Pun naziv emitera:

Radio Impuls d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Impuls

Matični broj: 20266660
PIB: 104902920
Adresa: Palanačka br. 3
Mesto: Bačka Palanka
Telefon: 021/75-33-00
Faks: 021/607-0007
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Aleksandar Borković
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Borković
Vlasnička struktura:
Aleksandar Borković - 100%
Rok važenja dozvole:

od 27.04.2011. do 27.04.2019. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 298/ Bačka Palanka, frekvencija 106,0 MHz