Broj dozvole: 486/2011-1
Pun naziv emitera:

Eparhija Sremska Srpske Pravoslavne crkve iz Sremskih Karlovaca

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Srpski Sion

Matični broj: 08224722
PIB: 102689206
Adresa: Trg Branka Radičevića 8
Mesto: Sremski Karlovci
Telefon: 021/881-729
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Đorđe Višekruna
Glavni i odgovorni urednik: Đorđe Višekruna
Vlasnička struktura:
1. Srpska pravoslavna crkva - 100%
Rok važenja dozvole:

od 25.07.2011. godine do 25.07.2019. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 303/Ruma, frekvencija 105,5 MHz