Broj dozvole: 485/2011-2
Pun naziv emitera:

Radiodifuzno preduzeće Radio Klik FM d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Klik FM

Matični broj: 20650257
PIB: 106641101
Adresa: Rade Končara 23/12
Mesto: Zrenjanin
Telefon: 023/535-311
Faks: 023/535-311
Email adresa:
Sajt: http://www.klik105.net
Odgovorno lice za zastupanje: Vladimir Mušicki
Glavni i odgovorni urednik: Vladimir Mušicki
Vlasnička struktura:
1. Amalija Plančak - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.07.2011. godine do 18.07.2019. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 294/Zrenjanin-Vodotoranj, frekvencija 105,0 MHz