Broj dozvole: 503/2012
Pun naziv emitera:

RTV Caričin grad d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Caričin grad

Matični broj: 20668652
PIB: 106729300
Adresa: Cara Dušana 81
Mesto: Lebane
Telefon: 016/846-460
Faks: 016/846-468
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Srđan Živković
Glavni i odgovorni urednik: Srđan Živković
Vlasnička struktura:
1. Stanislava Živković - 100%
Rok važenja dozvole:

od 13.02.2012. godine do 13.02.2020. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 20/Lebane-Čukljenik frekvencija 102,9MHz