Broj dozvole: 500/2012-3
Pun naziv emitera:

Buba Mara Radio XXX d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio H

Matični broj: 20848286
PIB: 107671107
Adresa: Alekse Nenadovića 19-21
Mesto: Beograd
Telefon: 011/404-9880
Faks: 011/308-9007
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Jadranka Dujić
Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić
Vlasnička struktura:
1.Vladan Perović – 100%
Rok važenja dozvole:

od 10.01.2012. godine do 10.01.2020. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
LR 296/Kovin frekvencija 91,2 MHz