Broj dozvole: 488/2011-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za informisanje i trgovinu Mega društvo sa ograničenom odgovornošću

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Mega in

Matični broj: 08715882
PIB: 100699127
Adresa: Sremska 70a
Mesto: Inđija
Telefon: 022/553-004
Faks: 022/554-580
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragan Lakić
Glavni i odgovorni urednik: Dragan Lakić
Vlasnička struktura:
1. Dragan Lakić - 51%
2. Boban Mudrić - 49%
Rok važenja dozvole:

od 08.08.2011.do 08.08.2019. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
LR 301 - Inđija - silos frekvencija 89,2 Mhz