Broj dozvole: 489/2011-1
Pun naziv emitera:

Društvo za usluge poslovne aktivnosti i trgovinu Kiss d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Kiss FM

Matični broj: 17454137
PIB: 102589427
Adresa: Voke Savića bb
Mesto: Lazarevac
Telefon: 011/812-8400
Faks: 011/812-8400
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Goran Mijatović
Glavni i odgovorni urednik: Goran Mijatović
Vlasnička struktura:
1. Goran Mijatović, Lazarevac – 100%
Rok važenja dozvole:

od 15.08.2011. do 15.08.2019.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
LR 286/Lazarevac-Dren, frekvencija 106,1MHz