Broj dozvole: 491/2011
Pun naziv emitera:

Milanović Broadcasting Company-Radio Fox d.o.o. preduzeće za emitovanje radio televizijskog programa

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Fox

Matični broj: 08645981
PIB: 101101772
Adresa: Topartska 24
Mesto: Senta
Telefon: 024/815-286
Faks: 024/811-558
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Ilona Juhas
Glavni i odgovorni urednik: Časlav Milanović
Vlasnička struktura:
1. Silvia Milanović Danji - 100%
Rok važenja dozvole:

od 15.08.2011. do 15.08.2019. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
LR 224 - Novi Kneževac frekvencija 97,9 Mhz