Broj dozvole: 494/2011-1
Pun naziv emitera:

Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje TV programa Televizija Leskovac A.D.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio L

Matični broj: 06993290
PIB: 100327641
Adresa: Bulevar oslobođenja 92
Mesto: Leskovac
Telefon: 016/242-155
Faks: 016/252-127
Email adresa: ,
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Vladica Jovanović
Glavni i odgovorni urednik: Nataša Đorđević
Vlasnička struktura:
1. Vladica Jovanović - 72.915%
2. Akcionarski fond ad, Beograd - 16,60873%
3. Mali akcionari - 10,47627%
Rok važenja dozvole:

od 22.08.2011.do 22.08.2019.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 23/Leskovac Hisar frekvencija 95,9 MHz