Broj dozvole: 523/2014
Pun naziv emitera:

Privredno društvo za propagandu i marketing Rebus d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

OVDE RADIO ČIGRA

Matični broj: 06270441
PIB: 100324268
Adresa: Kosovska 35
Mesto: Kruševac
Telefon: 037/418-330
Faks: 037/420-850
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragan Bošković
Glavni i odgovorni urednik: Dragan Bošković
Vlasnička struktura:
1. Dragan Bošković – 100%
Rok važenja dozvole:

od 26.05.2014. godine do 26.05.2022. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 134/Kruševac-Basare, frekvencija 107,20 MHz