Broj dozvole: 42/2007-1
Pun naziv emitera:

Autotransportno preduzeće Palma eksoprt-import D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Palma plus

Matični broj: 07591659
PIB: 101730597
Adresa: Železnička bb
Mesto: Jagodina
Telefon: 035/232-399
035/222-828
Faks: 035/232-399
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dalibor Marković
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Marković
Vlasnička struktura:
1. Dalibor Marković, Jagodina - 100%
Rok važenja dozvole:

od 17.12.2007.godine do 17.12.2015.godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
R 011 - Jagodina-Srednji vrh, kanal 68