Broj dozvole: 526/2014
Pun naziv emitera:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOLUBARA PRESS D.O.O., LAZAREVAC

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV KRTL

Matični broj: 20143908
PIB: 104314535
Adresa: Orašačka 23
Mesto: Lazarevac
Telefon: 011/811-1539
Faks: 011/811-1539
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Tomislav Živković
Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Živković
Vlasnička struktura:
1. Tomislav Živković, Lazarevac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 22.09.2014. godine do 22.09.2022. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 61/Lazarevac-Stubički vis kanal 49