Broj dozvole: 406/2009-1
Pun naziv emitera:

Radio difuzno preduzeće Spektri Jeton Ismaili i ortaci iz Bujanovca

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Spektri

Matični broj: 17344633
PIB: 100976455
Adresa: Kosovska 24, Bujanovac
Mesto: Bujanovac
Telefon: 017/653-730
Faks: 017/653-730
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Jeton Ismaili
Glavni i odgovorni urednik: Baki Redžepi
Vlasnička struktura:
1. Jeton Ismaili - 50%
2. Burhan Beljulji - 50%
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009.godine do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 149/Bujanovac-naselje kanal 37