Broj dozvole: 527/2015
Pun naziv emitera:

TV JEDINSTVO MEDIA TEAM D.O.O., NOVI PAZAR

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV JEDINSTVO

Matični broj: 20885378
PIB: 107863197
Adresa: NJegoševa F/B
Mesto: Novi Pazar
Telefon: 020/332-800
020/332-801
Faks: 020/332-802
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Šerif Marukić
Glavni i odgovorni urednik: Enes Halilović
Vlasnička struktura:
1. Šerif Marukić, Novi Pazar - 100%
Rok važenja dozvole:

od 11.05.2015.godine do 11.05.2023.godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
R7/Novi Pazar-Šutenovačko brdo kanal 26, Golija-Kula kanal 47, Tutin-Donji Crniš kanal 31.