Broj dozvole: 44/2007-2
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće radio televizija Kruševac

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Kruševac

Matični broj: 07194455
PIB: 100478598
Adresa: Trg kosovskih junaka 6
Mesto: Kruševac
Telefon: 037/438-491
037/428-059
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.tvkrusevac.com
Odgovorno lice za zastupanje: Đorđe Kovačević
Glavni i odgovorni urednik: Jasmina Mijajlović
Vlasnička struktura:
1. Skupština opštine Kruševac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 17.12.2007.godine do 17.12.2015.godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
R 013 - Kruševac-Basara, kanal 25;
Nerađa, kanal 53;
Kruševac-Đuniski vis, kanal 37