Broj dozvole: 50/2007-3
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće radio televizija Šabac

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Šabac

Matični broj: 20198397
PIB: 104616653
Adresa: Kneza Lazara 1
Mesto: Šabac
Telefon: 015/353-242
Faks: 015/353-268
Email adresa:
Sajt: http://www.tvsabac.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Nataša Anđić
Glavni i odgovorni urednik: Nataša Anđić
Vlasnička struktura:
1. Opština Šabac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 17.12.2007.godine do 17.12.2015.godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
R 022 - Cer, kanal 62