Broj dozvole: 474/2011-1
Pun naziv emitera:

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE REKS DOO KIKINDA

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO AMI

Matični broj: 08356238
PIB: 100579527
Adresa: Zmaj Jovina br. 193
Mesto: Kikinda
Telefon: 0230/401-720
Faks: 0230/401-720
Email adresa:
Sajt: http://www.amiradio.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Slađana Batanski
Glavni i odgovorni urednik: Slađana Batanski
Vlasnička struktura:
1. Slađana Batanski - 100%
Rok važenja dozvole:

od 27.04.2011. godine do 27.04.2019. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 295Kikinda, frekvencija 89,7 MHz